Behandling af personoplysninger

Se hvilke persondata vi behandler, når du søger et job hos os.

Vi tager din databeskyttelse alvorligt
Når du søger et job hos os, behandler vi personoplysninger om dig for at kunne vurdere dine kvalifikationer og egnethed til stillingen og for at administrere rekrutteringsprocessen. Vi har udarbejdet denne information for at fortælle dig, hvordan vi behandler dine personoplysninger, om sikkerheden i den forbindelse og om dine rettigheder, når du søger job hos os.

Vi opfordrer dig til at læse nedenstående information, inden du sender din ansøgning.

Kontaktoplysninger
Aarstiderne A/S ("Aarstiderne", "os", "vores", "vi") er dataansvarlig for dine personoplysninger. Vi sikrer, at dine personoplysninger behandles i overensstemmelse med gældende databeskyttelseslovgivning.

Du kan kontakte os på:

Aarstiderne A/S
Barritskovvej 34,
7150 Barrit
CVR-nr.: 12542976
Tlf.nr.: 7026 0066
Kontaktperson: HR-chef Jacob Dietz
Direkte tlf.: 2270 0716
Mail: hr-persondata@aarstiderne.com

Vi indsamler og behandler denne type af personoplysninger om dig
Vi indsamler personoplysninger om dig og andre ansøgere, der er nødvendige for at vurdere ansøgernes færdigheder, kvalifikationer og egnethed til stillingen og for at administrere jobansøgningen og rekrutteringsprocessen, som fx:

  • Almindelige identifikations- og kontaktoplysninger; fx navn, bopælsadresse, e-mailadresse og privat telefonnummer
  • Oplysninger i din jobansøgning, fx oplysninger om din uddannelse, tidligere arbejdserfaring, kvalifikationer, sprogfærdigheder og referencer og/eller udtalelser

Vi anbefaler, at du som udgangspunkt ikke fremsender dit CPR-nr. eller giver følsomme personoplysninger, såsom oplysninger om race eller etnisk oprindelse, religion, fagforeningsmedlemskab, seksuel orientering, helbred osv., i din ansøgning (du kan strege dit CPR-nr. ud, hvis det fremgår af dit uddannelsesbevis)

Senere i rekrutteringsprocessen kan vi bede dig om:

  • Dit CPR-nr
  • Oplysninger vedrørende statsborgerskab, evt. farvekopi af pas, opholdskort og arbejdstilladelse samt kopi af kørekort og truckcertifikat
  • At du fremviser os din straffeattest, men uden at vi gemmer en kopi
  • At gennemføre en personligheds- og færdighedstest
  • At sende os en video, hvor du fortæller os om dine kvalifikationer og erhvervserfaring (videoscreening)
  • Andre oplysninger, der er relevante i forhold til at vurdere dine kvalifikationer og egnethed til stillingen

De oplysninger vi anmoder dig om at udlevere, kan være af en sådan karakter, at vi i mangel af sådanne oplysninger måske ikke er i stand til at tilbyde dig ansættelse.

Formålet med behandlingen samt retsgrundlaget
Vi behandler dine personoplysninger for at administrere rekrutteringsprocessen, som f.eks. at håndtere  jobansøgninger, at give ansøgere besked om forløbet af rekrutteringen og at arrangere samtaler, samt udvælge den rette kandidat. Behandling af dine personoplysninger er nødvendig for at træffe foranstaltninger forud for indgåelse af en eventuel ansættelseskontrakt på din anmodning samt vores legitime interesse i at ansætte den rette kandidat. Retsgrundlaget er Databeskyttelsesforordningen artikel 6, stk. 1, litra b og litra f.


Vi kan indsamle personoplysninger fra andre kilder som f.eks. tidligere arbejdsgivere og offentligt tilgængelige databaser for at forfølge vores legitime interesse i at finde den rette medarbejder til jobbet retsgrundlaget er Databeskyttelsesforordningen artikel 6, stk. 1, litra f.

Vi har foretaget en interesseafvejning for at sikre, at vores interesse ikke strider mod dine grundlæggende rettigheder eller frihedsrettigheder. Du bedes kontakte vores kontaktperson på de kontaktoplysninger, der er anført indledningsvis, hvis du ønsker at modtage flere oplysninger om den afvejning, vi har foretaget.


Straffeattester kan indhentes ved rekruttering til visse stillinger i vores organisation. Formålet er at vi kan forvisse os om, at der ikke er noget i ansøgerens straffeattest, der gør ansøgeren uegnet til stillingen. Du vil altid blive bedt om selv at indhente og vise os dinlistraffeattest. Vi gemmer ikke en kopi af din straffeattest. Retsgrundlaget for behandlingen er dit udtrykkelige samtykke tilkendegivet ved din accept af at indhente og fremvise din straffeattest jfr. Databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1 litra a og §8, stk. 3 i databeskyttelsesloven.


Personlighedsanalyser og færdighedstest kan anvendes, hvor det er nødvendigt for at vurdere relevante personlige og faglige færdigheder og kvalifikationer. Behandling af personoplysninger i sådanne test baseres på dit udtrykkelige samtykke jfr. Databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1 litra a.

Modtagere af dine personoplysninger
Vi kan overlade dine oplysninger til betroede eksterne samarbejdspartnere, der behandler oplysningerne på vores vegne. Vi anvender eksterne samarbejdspartnere til blandt andet rekruttering, personligheds- og færdighedstests og til teknisk drift og hosting af vores IT-løsninger.

Disse virksomheder er databehandlere og under vores instruks og behandler data, som vi er dataansvarlig for. Databehandlerne må ikke anvende oplysningerne til andet formål end opfyldelse af aftalen med os, og er underlagt fortrolighed om disse. Vi har indgået skriftlige databehandleraftaler med alle databehandlere, der behandler personoplysninger på vores vegne.


Vi videregiver som udgangspunkt ikke dine personoplysninger til tredjemand uden dit samtykke.


Vi kan dog videregive personoplysninger til tredjemand, når det er krævet i henhold til lov eller er nødvendig for at efterkomme en lovlig myndighedsanmodning; eller når videregivelsen er nødvendig for at beskytte vores rettigheder eller beskytte din eller andres sikkerhed.


Vi overfører ikke dine personoplysninger til modtagere uden for EU, Det Europæiske Økonomiske Samarbejdsområde eller til virksomheder, der ikke er tilmeldt EU-US Privacy Shield jfr. EU Databeskyttelsesforordningens art. 45.

Vi opbevarer kun dine personoplysninger, så længe det er nødvendigt
Dine personoplysninger opbevares kun så længe, det er nødvendigt for at opfylde de formål, der er beskrevet i denne politik. I forhold til ansøgere, der ikke tilbydes ansættelse, sletter vi som udgangspunkt alle oplysninger inden for 6 måneder efter beslutningen om ikke at tilbyde ansættelse. Vi opbevarer kun oplysninger om ansøgere i længere tidsrum, hvis ansøgeren har givet sit samtykke hertil, eller det er nødvendigt for at retskrav kan fastlægges, gøres gældende eller forsvares.


For ansøgere, der ansættes, opbevares personoplysninger i overensstemmelse med vores Information om behandling af personoplysninger om Medarbejdere.

Vi beskytter dine personoplysninger
Vi opretholder passende tekniske og organisatoriske sikkerhedsforanstaltninger til beskyttelse af personoplysninger mod tab, tilintetgørelse, misbrug og uautoriseret adgang eller videregivelse. For eksempel begrænser vi adgangen til personoplysninger til autoriserede medarbejdere og leverandører, der har brug for oplysningerne for at udføre deres arbejdsopgaver.


Du skal være opmærksom på, at selv om vi bestræber os på at sørge for at have rimelige sikkerhedsforanstaltninger for personoplysninger, kan intet sikkerhedssystem hindre alle potentielle brud på sikkerheden.


Som udgangspunkt modtager Aarstiderne udelukkende ansøgninger (herunder uopfordrede ansøgninger) via vores hjemmeside. Fremsendes ansøgningen via vores hjemmeside sker dette via en sikker og krypteret forbindelse. Vi anbefaler derfor at du fremsender din ansøgning via vores hjemmeside.

Dine rettigheder
Med henblik på at skabe åbenhed omkring behandlingen af dine oplysninger skal vi oplyse dig om dine rettigheder.

Ret til indsigt

Du er til enhver tid berettiget til at anmode os om indsigt i, hvilke oplysninger vi har registreret om dig, hvilket formål registreringen tjener, hvilke kategorier af personoplysninger og modtagere af oplysninger der evt. måtte være, samt indsigt i hvorfra oplysningerne stammer m.m. Du har ret til at få udleveret en kopi af de personoplysninger, som vi behandler om dig.
Hvis du ønsker en kopi af dine personoplysninger, skal du sende en skriftlig anmodning til hr-persondata@aarstiderne.com. Du kan blive bedt om at dokumentere, at du er den du giver dig ud for at være.

Ret til berigtigelse

Du har ret til at få urigtige personoplysninger om dig selv berigtiget af os. Såfremt du bliver opmærksom på, at der er fejl i de oplysninger, som vi har registreret om dig, opfordres du til at rette skriftlig henvendelse til os, så oplysningerne kan blive korrigeret.

Ret til sletning

I visse tilfælde har du ret til at få alle eller visse af dine personoplysninger slettet af os, fx hvis du tilbagekalder dit samtykke, og vi ikke har et andet retsgrundlag for at fortsætte behandlingen. I det omfang en fortsat behandling af dine oplysninger er nødvendig, fx for at vi kan overholde vores retlige forpligtelser, eller for at retskrav kan fastlægges, gøres gældende eller forsvares, er vi ikke forpligtede til at slette dine personoplysninger.

Ret til at begrænse behandlingen til opbevaring

Du har i visse tilfælde ret til at få begrænset behandlingen af dine personoplysninger til kun at bestå af opbevaring, fx hvis du mener, at de oplysninger, vi behandler om dig, ikke er korrekte, at vi ikke har tilstrækkeligt retsgrundlag, eller i visse tilfælde hvor du har gjort indsigelse mod vores behandling.

Ret til dataportabilitet

Du har i visse tilfælde ret til at få personoplysninger, som du selv har givet os, udleveret i et struktureret, almindeligt anvendt og maskinlæsbart format og har ret til at overføre disse oplysninger til en anden dataansvarlig.

Ret til indsigelse

Du har endvidere til enhver tid ret til af grunde, der vedrører din personlige situation at gøre indsigelse mod den behandling af dine personoplysninger, som vi foretager på grundlag af vores legitime interesser.

Ret til at tilbagekalde samtykke

Du har til enhver tid ret til at tilbagekalde et samtykke, du har givet os til en given behandling af personoplysninger.

Hvis du ønsker at tilbagekalde dit samtykke, bedes du kontakte os på hr-persondata@aarstiderne.com.

Ret til at klage

Du har til enhver tid ret til at indgive en klage til Datatilsynet, Borgergade 28, 5, 1300 København K over vores behandling af dine personoplysninger. Klage kan blandt andet indgives på mail: dt@datatilsynet.dk
eller telefon +45 33 19 32 00.

Hvis du ønsker at udnytte en eller flere af dine rettigheder kan du kontakte os på hr-persondata@aarstiderne.com.

Ændringer af denne information
Vi kan til enhver tid ændre denne information. Seneste version vil være tilgængelig på vores hjemmeside. Hvis ændringerne har betydning for dig, vil du få besked herom.

Kontakt os
Hvis du har spørgsmål vedrørende denne information eller de personoplysninger, vi behandler om dig, bedes du kontakte os på hr-persondata@aarstiderne.com.

Aarstiderne A/S
Barritskovvej 34
7150 Barrit
Aktieselskab - CVR: 12542976
Powered by Emply